تعرفه هاطراحی صفحه اول : 500 هزار تومان

طراحی صفحات داخلی : هر صفحه 200 هزارتومان (ساختار گرافیکی و راهبری صفحات داخلی مثل صفحه اول میباشد)


نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
نرم افزار پایه با امکانات عمومی (هسته سامانه)

+
{
طراحی گرافیک اختصاصی
+
پیاده سازی قالب اختصاصی
} یا {
استفاده از قالب های آماده
}
+
سایر موارد درخواستی :

امکانات اختصاصی درخواستی

+
انتقال محتوا و داده ها از سامانه های قدیم

+
بسته های ویژه پشتیبانی

+
فضای میزبانی


=
هزینه نهایی
در دست تدوین...
در دست تدوین...
در دست تدوین...